Umowa o praktykę absolwencką cieszy się popularnością wśród uczniów i studentów, zwłaszcza w okresie wakacji. Praktyki absolwenckie umożliwiają uzyskanie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych w dalszej ścieżce kariery.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ukończył co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończył 30. roku życia.

Kto może przyjąć na praktykę?

Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Praktyki płatne, czy niepłatne?

Praktyki absolwenckie mogą być odbywane odpłatnie lub nieodpłatnie. Tę kwestię należy uregulować w umowie z praktykantem. Ustawodawca wyraźnie określił limit wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2023 r. wynosi 3600 zł, co daje maksymalne wynagrodzenie praktykanta 7200 zł brutto.

Ubezpieczenie i podatek

Wynagrodzenie z tytułu umowa o praktykę absolwencką jest zwolnione ze składek społecznych i składki zdrowotnej. Podmiot przyjmujący zobowiązany jest do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według najniższej stawki podatku, czyli 12%. Warto pamiętać, że obecnie osoby do 26 roku życia są objęte zwolnieniem podatkowym.

Przykładowe wyliczenie

Dla praktykanta poniżej 26 roku życia kwota netto będzie równa kwocie brutto z umowy. Dla osoby powyżej 26 lat obliczenie wynagrodzenia wygląda następująco:

Kwota brutto: 5000 zł

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: 5000 x 12% = 600 zł (zaokrąglamy do 1 zł)

Kwota netto: 5000 – 600 = 4400 zł

Status osoby bezrobotnej

Praktykant może być zarejestrowany jako bezrobotny. W urzędzie pracy należy zgłosić podpisanie umowy o praktykę absolwencką. Jeśli wynagrodzenie nie przekracza dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, to nie traci się prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Jak długo trwają praktyki?

Maksymalny okres praktyk u tego samego podmiotu to łącznie 3 miesiące, niezależnie od liczby zawartych umów.

Rozwiązanie umowy o praktykę absolwencką

Umowa może zostać rozwiązana na piśmie w każdym czasie w przypadku praktyk niepłatnych. Gdy praktyki są płatne, okres wypowiedzenia to siedem dni.

Czy przepisy prawa pracy mają zastosowanie do praktyk absolwenckich?

Umowa o praktykę absolwencką nie ma charakteru umowy o pracę i nie znajdują do niej zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu Pracy wskazanych w ustawie o praktykach absolwenckich. Przepisy te dotyczą dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (art. 129 § 1 i art. 131 § 1 KP), odpoczynku (art. 132 § 1 i art. 133 § 1 KP), przerwy (art. 134 KP), pory nocnej (art. 1517KP), a także zakazu dyskryminacji (art. 183a–183e KP) oraz zakazu wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (art. 23715 KP).

Jak powinna wyglądać umowa?

Umowa o praktykę absolwencką powinna mieć charakter pisemny i zawierać:

  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Są to jedynie wymagane elementy umowy, a strony mogą określić również dodatkowe zapisy.

O czym należy pamiętać?

  • Podmiot przyjmujący na praktykę jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania praktyki, w tym odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
  • Podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta, jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.
  • Umowa o praktykę absolwencką nie może dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1052)

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.