Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. (Dz. U. 2023 r.  poz.641).

W dniu 16 czerwca 2023 r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. (Dz. U. 2023 poz.641), a które z dniem 1 lipca 2023 r. znosi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje zniesienie szczególnych rozwiązań z nim związanych, określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej „ustawą”) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), do których należą m.in.:

Jednostronne polecenie pracodawcy wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego

Pracodawcy nie będą mogli jednostronnie udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Szkolenia BHP

W okresie stanu epidemicznego, szkolenia wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby (bhp) w całości  mogły się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Od 1 lipca następuje powrót do metod i  zasad prowadzenia szkoleń określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Dodatkowo w  ciągu 60 dni, (tj. do 30 sierpnia 2023 r.)  od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy będą zobowiązani do zorganizowania okresowych  szkoleń BHP, których ważność została przedłużona na mocy ustawy.

Badania lekarskie medycyny pracy

Pracodawcy mają 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, na  skierowanie swoich pracowników  na badania lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.

 Zniesienie ograniczenia wysokość odpraw i odszkodowań

Od dnia 1 lipca 2023 r. traci moc obowiązujące ograniczenie, do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości  odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych  wypłacanych pracownikom  przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę a  wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

Zawieszenie tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS

Pracodawcy,  u których wystąpił znaczny spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogli  w porozumieniu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, zawiesić obowiązek:

  • tworzenia  lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • dokonywania odpisu na ten fundusz,
  • wypłaty świadczeń urlopowych. 

Od dnia 1 lipca 2023 r. powyższe uprawnienia  przestają obowiązywać.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu: stosunku pracy, umów agencyjnych, umów  zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, miały prawo do jej  wypowiedzenia z zachowaniem 7 dniowego terminu.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć w/w umowy, chyba że strony  uprzednio dopuściły taką możliwość w jej treści.

Legalny pobyt i praca cudzoziemców

Z dniem 31 lipca 2023 r. tracą moc specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, przedłużające legalność ich pobytu i pracy w Polsce na okres epidemii/zagrożenia epidemicznego. Tym samym  zakończą się wydłużone na czas stanu zagrożenia epidemicznego okresy obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy czy zezwolenia na pracę.

Domniemanie doręczenia

W okres stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego została zawieszona instytucja  domniemanego doręczenia przez operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru wszelkich przesyłek, których  termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Tym samym z dniem 1 lipca 2023 r. następuję powrót do zasady domniemanego doręczania i zapoznania  się z treścią wysłanego oświadczenia przez adresata, po 2-krotnym awizowaniu przesyłki.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.