Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego a ważność orzeczeń o niepełnosprawności

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzała szereg rozwiązań mających na celu m.in. uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracowników. W związku z odwołaniem, z dniem 1 lipca 2023 na obszarze Polski, stanu zagrożenia epidemiologicznego pracodawcy muszą ponownie zweryfikować posiadaną dokumentację pracowniczą pod kątem ważności części z niej. Jednym z zakresów wymagających szczególnej uwagi jest kwestia orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie ich ważności zostało bowiem wprowadzone na mocy przepisu, który został uchylony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Uchylenie przepisu dotyczącego przedłużenia ważności orzeczeń nie oznacza jednak automatycznej utraty ich ważności, ponieważ ustawodawca posłużył się przepisami przejściowymi. Wprowadzają one regulację dotyczącą sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy o COVID-19. W takich przypadkach utrata ważności będzie następowała etapowo, w zależności od terminu, w którym orzeczenie straciłoby ważność.

W art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. zastosowany został następujący podział:

1) orzeczenia, których okres ważności upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) orzeczenia, których okres ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) orzeczenia, których okres ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

Regulacja przejściowa zawiera jednak jeszcze jedno ograniczenie: wszystkie wymienione w powyższych punktach orzeczenia zachowują ważność nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw reguluje również kwestię ważności kart parkingowych. Zgodnie z  art. 24. ust. 1 karty zachowują ważność analogicznie do orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (czyli stosownie do terminu utraty ważności dokumentu), jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie ustawy o COVID zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku.

Przepisy regulujące kwestię ważności orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.

Jakie przepisy mają zatem zastosowanie do 6 sierpnia 2023? W obowiązującym aktualnie stanie prawnym, orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego. Kwestię tę reguluje art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID w związku ogłoszonym na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028), od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.