Od 1 grudnia 2020 r. zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 1 grudnia 2020 r. został rozszerzony dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z dodanym nowym brzmieniem § 2 w art. 281 K.P., pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która:

  • nie potwierdza na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy pracownika, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz
  • egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, przy czym pracownik zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące,

– będzie podlegała karze grzywny od 1 500 zł do 45 000 zł.