Pracownica, która poinformowała swojego pracodawcę, że jest w ciąży objęta zostaje szczególną ochroną przez prawo pracy. W takiej sytuacji zgodnie z art. 177 § 1 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży (a dalej w okresie urlopu macierzyńskiego), chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy a reprezentująca pracownicę organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie z nią umowy. Przepisu tego nie stosuje się natomiast w odniesieniu do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?

Jak stanowi art. 177 § 4 kodeksu pracy, rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży (lub urlopu macierzyńskiego) może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Ochrona stosunku po upływie 3 miesiąca ciąży

Zgodnie z art. 177 § 3 kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Ale z jednym wyjątkiem. Przepisu tego, nie stosuje się w odniesieniu do pracownicy, której umowa o pracę na czas określony została zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Co na temat uprawnień przyszłej mamy mówi kodeks pracy?

Zanim dziecko pojawi się na świecie pracująca mama już może korzystać z przywilejów jakie przewidują dla niej przepisy prawa pracy. Najważniejsze z nich to:

  • kobiety w ciąży nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie czy przebieg ciąży,
  • pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, a także nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w przerywanym systemie czasu pracy,
  • pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy,
  • pracodawca ma obowiązek udzielać pracownicy będącej w ciąży zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. W okresie zwolnienia z pracy na czas wykonywanych badań, pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • kobieta w ciąży pracująca przy monitorze ekranowym, może pracować jednorazowo nie dłużej niż 50 minut przy komputerze. Po tym czasie pracownicy przysługuje obligatoryjna dziesięciominutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy. Pracownica nie może łączyć ze sobą tych przerw w taki sposób, aby skrócić czas pracy danego dnia i skończyć pracę wcześniej.

Więcej informacji na www.mazars.pl