Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących Tarcz Antykryzysowych

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), zapowiedziała na 2021 r. przeprowadzenie w zakładach pracy ok. 52 tys. kontroli. Jednym z tematów, któremu przyjrzą się Inspektorzy, będzie prawidłowość stosowania przez firmy przepisów wprowadzonych kolejnymi Tarczami Antykryzysowymi. Pakiet rozwiązań pomocowych dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pojawieniem się pandemii COVID- 19, rząd wprowadził wiosną 2020 r. Ustawa z 2 dnia marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, była w kolejnych miesiącach wielokrotnie nowelizowana.

W celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii, przedsiębiorcy mogli skorzystać z wprowadzenia w firmach poniższych rozwiązań:

 • obniżony wymiar czasu pracy,
 • przestój ekonomiczny,
 • równoważny system czasu pracy z jednoczesnym wydłużeniem okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy,
 • mniej korzystne warunki zatrudnienia,
 • praca zdalna.

Zakres kontroli związanych z przestrzeganiem rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami „tarcz antykryzysowych”

PIP sprawdzi, czy przy stosowaniu wprowadzonych zmian z zakresu prawa pracy, nie dochodziło do nadużyć ze strony Pracodawców. Inspektorzy zweryfikują to podczas kontroli następujących obszarów:

 • czas pracy, 
 • wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • stosowanie nowych regulacji w zakresie ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty w razie ustania stosunku pracy,
 • udzielanie urlopów wypoczynkowych,
 • utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem do wynagrodzenia.

Państwowa Inspekcja Pracy jest zdania, że zmiany w przepisach mogą prowadzić do nadużyć, co czyni koniecznym prowadzenie działań kontrolnych w celu ochrony praw pracowników.

Czynności kontrolne Inspektorów, nakierowane będą również na weryfikację działań, jakie pracodawcy podjęli, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przyjęte w związku z COVID – 19 rozwiązania legislacyjne nałożyły nowe obowiązki na zakłady pracy, obligując do zorganizowania pracy w sposób uwzględniający zaostrzony reżim sanitarny oraz nakładając obowiązek dostarczania pracownikom środków chroniących przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Formy przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

PIP może za zgodą pracodawcy przeprowadzić kontrolę w formie:

 • zdalnej (w całości) – za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej,
 • hybrydowej – niektóre czynności kontrolne prowadzone zdalnie, a pozostała część czynności kontrolnych wykonywana w sposób bezpośredni,
 • kontrola w siedzibie firmy lub w innym miejscu wykonywania zadań – gdy podmiot kontrolowany nie wyrazi zgody na kontrolę w formie zdalnej lub hybrydowej.

Więcej informacji na www.mazars.pl