Skutki podatkowe wręczania prezentów świątecznych pracownikom oraz kontrahentom przedsiębiorcy

Jak co roku, Święta Bożego Narodzenia stanowią okazję do obdarowywania się prezentami i upominkami. Co jednak w sytuacji, kiedy obdarowującym jest przedsiębiorca, a obdarowanymi – jego pracownicy bądź kontrahenci? Jakie skutki podatkowe wiążą się z przekazywaniem prezentów świątecznych wymienionym osobom?

Wartość prezentów dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy

W przypadku prezentów wręczanych pracownikom, które są finansowane ze środków obrotowych przedsiębiorcy, generalnie nie ma przeszkód dla zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Inaczej jest natomiast w kwestii prezentów zakupionych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Z uwagi na to, że pracodawca jest uprawniony do przypisania do kosztów podatkowych odpisów na ZFŚS, z którego następnie mogą być finansowane prezenty, nie ma on prawa do zaliczenia wartości prezentów do kosztów podatkowych. Gdyby bowiem wydatki na prezenty dla pracowników sfinansowane z ZFŚS mogły zostać odliczone od przychodów przedsiębiorcy, oznaczałoby to de facto podwójne odliczenie tego samego wydatku.

Wartość prezentów dla kontrahentów przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodu

Nieco inaczej przedstawia się kwestia podatkowego odliczenia wydatków na prezenty dla kontrahentów przedsiębiorcy. Tutaj kluczowe znaczenie ma określenie, czy wręczenie prezentu może zostać uznane za formę reklamy przedsiębiorcy. Jeżeli tak, wartość prezentu będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy drobny prezent mający formę rzeczową zostanie opatrzony logo firmy bądź hasłem reklamowym lub będzie związany z działalnością prowadzoną przez firmę (np. słodki upominek od producenta słodyczy).

Należy jednak mieć na uwadze, że kosztem uzyskania przychodu nie będzie wydatek na prezent uznawany za reprezentację. W praktyce, z uwagi na brak w ustawach o podatkach dochodowych definicji reprezentacji i reklamy, zakwalifikowanie prezentu do jednej z tych kategorii może sprawiać pewne trudności. Istotną wskazówką jest tutaj orzecznictwo sądowe, w którym wskazuje się, że o reprezentacyjnym charakterze wydatku może decydować okazałość i wystawność upominków oraz ich cel nakierowany na budowanie określonego wizerunku firmy.

Wartość prezentów jako przychód pracownika

Z punktu widzenia pracownika, otrzymanie świątecznego prezentu od pracodawcy zasadniczo stanowi przychód jako nieodpłatne świadczenie. Wartość takiego przychodu powiększa podstawę opodatkowania ze stosunku pracy. Mimo to, istnieją sytuacje, w których wartość przychodu z tytułu otrzymania prezentu świątecznego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega opodatkowaniu wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Na mocy przepisów mających przeciwdziałać skutkom pandemii Covid-19, limit ten został podwyższony do kwoty 2000 zł, począwszy od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19.

Z powyższego zwolnienia nie mogą jednak skorzystać pracownicy otrzymujący bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Jeżeli natomiast pracodawca wręczy pracownikom prezenty sfinansowane ze środków obrotowych, pracownicy zapłacą od tej korzyści podatek, niezależnie od wartości otrzymanego prezentu.

Wartość prezentów jako przychód kontrahentów przedsiębiorcy

W przypadku kontrahentów przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą, wartość otrzymanych prezentów stanowi zasadniczo przychód podlegający opodatkowaniu.

Nie dotyczy to jednak upominków związanych z promocją i reklamą przedsiębiorcy, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 200 zł brutto.

Generalnie nie budzi wątpliwości, że formą promocji i reklamy przedsiębiorcy są drobne prezenty zaopatrzone w logo firmy lub jej hasło reklamowe. Tym samym otrzymanie takich upominków  przez innego przedsiębiorcę nie generuje po jego stronie opodatkowanego przychodu w podatku dochodowym.


Podsumowując, należy zauważyć, że możliwość uznania wydatków na prezenty świąteczne za koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy uzależniona jest od źródła sfinansowania tych wydatków oraz statusu podmiotów obdarowanych. Jeżeli upominki dla pracowników są nabywane ze środków ZFŚS, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, jak również nie są uznawane za opodatkowane przychody pracowników (z zastrzeżeniem, że ich wartość w 2020 r. nie przekroczy 2000 zł na jednego pracownika). Jeżeli zaś źródłem finansowania prezentów wręczanych pracownikom są środki obrotowe pracodawcy, wartość ich może być zasadniczo uznana za koszt podatkowy oraz opodatkowany przychód po stronie pracowników.

Gdy natomiast obdarowanymi są kontrahenci przedsiębiorcy, wartość prezentów może zostać zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodów tylko wówczas, gdy prezenty te stanowią formę reklamy i promocji przedsiębiorcy. W takiej sytuacji nie stanowią one przychodów po stronie kontrahentów, jeżeli ich wartość nie przekracza 200 zł. W pozostałych przypadkach wartość prezentów kontrahenci powinni doliczyć do podstawy opodatkowania.

W kwestii pomocy w związku z zagadnieniami omówionymi w powyższym artykule, zachęcam do kontaktu ze mną i odwiedzenia www.mazars.pl.


Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z innymi artykułami o tematyce podatkowej, w tym o cenach transferowych 2020.