Polski Ład, wprowadza szereg zmian oraz nowych rozwiązań do polskiego systemu podatkowego, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. W tym artykule przyjrzymy się najistotniejszym zmianom w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiana limitu dochodów dla I. i II. progu podatkowego

Polski Ład przewiduje w tym zakresie zmiany, poprzez podniesienie progu dochodów z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że osoby, które uzyskują roczne dochody do kwoty 120 000 zł będą podlegały pod I. próg podatkowy i zapłacą podatek według stawki 17%, czyli znajdą się w tej grupie co podatnicy, którzy do tej pory płacili podatek w wysokości 32%.

Z kolei, podatek w wysokości 32% zapłacą podatnicy, których dochody przekraczają w skali roku kwotę 120 000 zł.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Po wejściu w życie nowych przepisów zmianie ulegnie również limit kwoty wolnej od podatku, która zostanie podniesiona do 30 000 zł. Limit kwoty wolnej zostanie wprowadzony dla wszystkich podatników, bez względu na wielkość prowadzonej przez nich działalności, którzy rozliczają swoje dochody według skali progresywnej. Dzięki temu, kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała charakteru degresywnego, a jej wysokość na cele związane z rocznym rozliczeniem podatku oraz na potrzeby obliczenia miesięcznych zaliczek będzie taka sama. Po tych zmianach, kwota wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w większości krajów europejskich.

„Ulga na powrót”

Zgodnie z pierwotną wersją Nowego Ładu ulga na powrót miała mieć formę ulgi odliczeniowej (tak jak np. ulga abolicyjna). Jednak w obecnej wersji, uldze na powrót został nadany kształt zwolnienia od podatku.

Będzie mógł z niej skorzystać podatnik, który spełni szereg warunków przewidzianych w ustawie, w tym m.in.:

  • w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
  • wcześniej przez co najmniej 3 lata nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania i postanowił przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową, a także
  • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa wymienionego w załączniku do ustawy (chodzi tu o państwa należące do UE, do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej).

Zwolnieniu będą podlegać przychody osiągane przez tego podatnika ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy; przychody z umów zlecenia oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości nieprzekraczającej w skali roku podatkowego kwoty 85 528 zł.

Uprawnienie do skorzystania z tego zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 następujące po sobie lata podatkowe, przy czym to do podatnika należy decyzja czy skorzysta z tej preferencji zaraz po zmianie swojej rezydencji i relokacji do Polski czy też na późniejszym etapie. Możliwość skorzystania z tej ulgi będzie przysługiwała tylko jeden raz.

Likwidacja karty podatkowej

Nowy Ład likwiduje najprostszą formę rozliczeń podatkowych, tj. kartę podatkową. Aktualnie, z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą określony rodzaj działalności, np. działalność usługową, usługowo-wytwórczą czy gastronomiczną, a także zatrudniający określoną liczbę pracowników, w ramach limitu ustawowego. Chcąc skorzystać z tej formy opodatkowania, musieli oni do tej pory składać wniosek do 20. stycznia danego roku podatkowego naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy opodatkowania mają też mniej obowiązków formalnych, tj. nie muszą składać zeznań podatkowych ani odprowadzać zaliczek na podatek oraz są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.

Od 1 stycznia 2022 roku, nie będzie możliwości złożenia wniosku o rozliczanie w formie karty podatkowej dla nowych podmiotów oraz tych, którzy do tej pory rozliczali się na innych zasadach. W kolejnych latach będą mogli korzystać z niej wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na koniec 2021 roku są uprawieni do jej stosowania.

Zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegnie również wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w zależności od stosowanej przez nich formy rozliczeń:

Zmianie nie ulegnie wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) – będzie to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku.

Ponadto, Polski Ład zakłada brak prawa odliczenia od podatku dochodowego jakiejkolwiek części składki zdrowotnej, niezależnie od formy opodatkowania danego podmiotu. Obecnie istnieje możliwość odliczenia składki w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Jeśli zainteresował Państwa temat Polskiego Ładu i zmian w podatku PIT. zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.