Podstawowym kryterium pozwalającym na ustalenie, czy dokonany zwrot kosztów między podmiotami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest ustalenie, czy spełniona została definicja rabatu.

W ostatnich latach na dużej popularności zyskały promocje w formie przyznawania klientom zwrotu części środków za wykonane zakupy (cash back). Promocja cash back w większości przypadków odbywa się za pośrednictwem specjalnego portalu cashbackowego zarządzanego przez organizatora promocji, na którym konsument poprzez na przykład podanie numeru paragonu zgłasza chęć otrzymania zwrotu za wykonane zakupy. Promocje cashbackowe odbywają się również na poziomie dostawcy (producenta towaru)/dystrybutora (hurtowni) oraz sklepów.

Zwrot gotówki

Zgonie z obowiązującą ustawą VAT oraz podejściem organów podatkowych, aby dana usługa podlegała opodatkowaniu VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

W konsekwencji, w sytuacji gdy organizator promocji (podmiot inny niż dostawca/dystrybutor/sklep, pełniący rolę pośrednika) dokonuje zwrotu gotówki na rzecz uczestnika promocji (konsumenta) i tym samym nie dokonuje żadnej dostawy towarów ani też ni świadczy żadnej usługi na rzecz uczestnika promocji, taka czynność pozostanie poza poza zakresem VAT. Co ważne, organizator promocji nie jest też podmiotem, który dokonał na rzecz konsumenta sprzedaży towarów czy usług, z tytułu zakupu, za który przysługuje zwrot gotówki. Organizator promocji nie udziela zatem rabatu w rozumieniu ustawy VAT.

Takie stanowisko znajdziemy m.in. w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2017 r. (2461-IBPP1.4512.748.2016.2.MG) oraz interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2021 r. (0112-KDIL3.4012.49.2021.1.AW).

Notą, a nie fakturą

Należy również wspomnieć w tym miejscu, że skoro taki zwrot kosztów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, to w konsekwencji nie podlega on udokumentowaniu fakturą. Przepisy krajowe nie określają dokumentu, jakim powinien zostać udokumentowany cash back. Nie jest tym dokumentem faktura, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być n przykład nota księgowa. Takie stanowisko znajdziemy m.in. w interpretacji indywidulanej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2021 r. (0112-KDIL1-1.4012.488.2020.1.JKU).

Rabat pośredni

Zgodnie z obowiązującym zasadami VAT jeżeli udzielanie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury ,w której dokonano pierwotnego określenia podstawy opodatkowania (tzw. rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej in minus zgodnie z art. 106j ustawy o VAT. Jednakże możliwe jest wystawienie faktury korygującej wyłącznie w sytuacji udzielania rabatu bezpośredniemu nabywcy.

Zatem wystawienie faktury korygującej w sytuacji udzielenia obniżki ceny (przyznania cash back) może dotyczyć tylko kontrahentów bezpośrednio uczestniczących w rzeczywistej transakcji potwierdzonej wystawieniem pierwotnej faktury. Nie można wystawić faktury korygującej w sytuacji, kiedy między kontrahentami nie miała miejsca dostawa lub świadczenie usług i w konsekwencji nie było wystawionej faktury.

W sytuacji zatem gdy producent (dostawca) towaru postanowi udzielić konsumentowi rabatu w postaci cash back, pomijając tym samym bezpośredniego sprzedawcę towarów (np. hurtownika/sklep), będziemy mieć do czynienie z rabatem pośrednim, który należy udokumentować notą księgową, a nie fakturą korygującą. Promocje cash back dostępne dla klientów (konsumentów) są najefektywniejszym sposobem rzeczywistego obniżenia ceny dla konsumentów

Udzielenie bezpośredniego rabatu podmiotowi, który występuje na wcześniejszym etapie obrotu (np. hurtownikowi) pociąga bowiem za sobą ryzyko, że rabat ten zostanie skonsumowany przez te podmioty i nie przełoży się w sposób efektywny na cenę, jaką musi zapłacić ostateczny klient. W konsekwencji w takim stanie faktycznym promocja cash back, tj. rabat pośredni udzielony konsumentom, stanowić będzie dla producenta (dostawcy) rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, w związku z ich udzieleniem producent (dostawca) będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży towarów na rzecz klientów.

Cała udzielona kwota rabatu powinna być traktowana dla celów podatku VAT. Takie stanowisko znajdziemy m.in. w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2015 r. (IPPP1/4512-230/15-2/AW).

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.