Mogłoby się wydawać, że wraz ze zmianą sytuacji prawnej ze stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski, jednocześnie nie będą miały już zastosowania żadne ułatwienia w zakresie cen transferowych, które zostały wprowadzone tzw. ustawą COVID-ową. Nic bardziej mylnego!

COVID-owe ułatwienia

Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19, utrzymana w mocy pozostaje możliwość podpisywania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oświadczenie TP) przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki zgodnie ze sposobem jej reprezentacji wskazanym w KRS.

Ponadto, podmioty powiązane nadal nie muszą posiadać oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych.

Kolejnym ułatwieniem w zakresie cen transferowych, które zostało utrzymane w mocy na czas obowiązywania zagrożenia epidemicznego, jest wyłączenie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy przychody podatnika w danym roku podatkowym zmniejszyły się o 50%.

Przedłużenie terminów

Dodatkowe ułatwienie dla podatników wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przed Krajową Administrację Skarbową, zmieniająca treść ustawy COVID-owej w zakresie terminów dot. cen transferowych. Zgodnie z brzmieniem ustawy, którą w dniu 10 czerwca 2022 r. podpisał Prezydent, terminy na złożenia informacji o cenach transferowych (informacji TPR-C) i oświadczenia TP za 2021 r., które, co do zasady, wynoszą 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, zostają przedłużone:

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. oraz
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedłużone terminy wejdą w życie z dniem ogłoszenia ww. ustawy, niemniej jednak będą obowiązywały z mocą wstecz, odpowiednio od 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do informacji TPR-C i od 1 stycznia 2022 r. w przypadku oświadczenia TP.

Należy pamiętać, że przedłużeniu terminu na złożenie oświadczenia TP jednocześnie towarzyszy przedłużenie terminu na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File). W konsekwencji termin na wywiązanie się z tego obowiązku dokumentacyjnego został przedłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na złożenie oświadczenia TP.

Wprawdzie Ministerstwo Finansów wskazuje, że głównym celem wydłużenia ww. terminów jest ułatwienie przedsiębiorcom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dopasowanie do zmienionych terminów na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych. Niemniej jednak z perspektywy podatników przedłużenie terminów jest niezwykle pomocne również ze względu na fakt, że począwszy od 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy również tzw. pośrednich transakcji rajowych, tj. transakcji dokonywanych z podmiotami (powiązanymi i niepowiązanymi), jeżeli rzeczywisty właściciel należności z tytułu tej transakcji jest podmiotem rajowym. I chociaż nowym obowiązkiem dokumentacyjnym objęte zostały te transakcje jednorodne (co do zasady tylko transakcje kosztowe (a więc skutkujące powstaniem należności)), których wartość z jednym kontrahentem przekracza 500 tys. PLN w trakcie roku podatkowego podatnika, to przedsiębiorcy, którzy już przystąpili do prac związanych z wypełnianiem obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych za rok 2021, przekonali się, że ich weryfikacja jest dosyć problematyczna i czasochłonna.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.