Polski Ład: pakiet ulg na innowacje w nowym systemie podatkowym

Pakiet zmian podatkowych, zwany Polskim Ładem, wprowadza szereg zmian dotyczących polskiego systemu podatkowego. Większość tych zmian obejmie małych i średnich przedsiębiorców, przy czym nie zabraknie propozycji ze strony ustawodawcy dla biznesu. W tym artykule przyjrzymy się pakietowi wybranych ulg na innowacje.

Z tekstu dowiesz się:

  • Jakie ulgi dla przedsiębiorców proponuje Polski Ład?

Potrzeba nowych rozwiązań

Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie ulg na innowacje ( dotychczas obowiązywały ulga B+R oraz ulga obejmująca preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box) została w następujący sposób wyjaśniona w uzasadnieniu do Polskiego Ładu:

„Potrzeba wsparcia polskich przedsiębiorców ze strony państwa dodatkowymi zachętami fiskalnymi związanymi z działalnością innowacyjną (obok obowiązujących: ulgi na działalność B+R oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP Box) wynika z zachodzących, nieustannych zmian w międzynarodowym otoczeniu biznesowym wymuszających wzrost nakładów na badania i rozwój, a także coraz silniejszej globalnej konkurencji, rosnących kosztów, wzrostu fuzji różnych technologii, krótszego cyklu ich życia i zwiększonego w związku z tym  tempa innowacji”.

W związku z powyższym, ustawodawca zdecydował się rozszerzyć katalog ulg na innowacje, proponując następujące rozwiązania:

Polski Ład: propozycje ulg podatkowych

Ulga na prototyp

Z ulgi na prototyp, czyli ulgi obejmującej możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek, będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który opracuje innowacyjny, niewystępujący dotychczas na rynku produkt, charakteryzujący się użytecznością, wydajnością techniczną i funkcjonalnością.

Rozwiązanie to ma umożliwić odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek. Jednocześnie jest ono uzupełnieniem następnego etapu prac badawczo – rozwojowych, które nie obejmują wydatków poniesionych na przetestowanie wypracowanych już produktów oraz wprowadzania ich na rynek, takich jak np. uruchomienia próbnej produkcji; testowania produktu czy certyfikacji produktu.

Zgodnie z brzmieniem przepisów, wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów produkcji próbnej lub wprowadzenia produktu na rynek, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomniejszonych o kwotę VAT. Odliczenia kosztów poniesionych w ramach ulgi na prototyp będzie można dokonywać, co do zasady, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym przedsiębiorca poniósł te koszty lub, w przypadku poniesienia przez niego straty albo w sytuacji, gdy nie osiągnie on dochodu pozwalającego na pełne odliczenie tych wydatków – w kolejnych 6 latach następujących bezpośrednio po roku, w którym wydatki zostały poniesione.

Przepisy wskazują, iż przez pojęcie „produkcja próbna nowego produktu” należy rozumieć etap rozruchu technologicznego produkcji, w trakcie którego nie są wymagane dalsze prace projektowo-konstrukcyjne czy inżynieryjnie, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Etap ten obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Z kolei przez „wprowadzenie nowego produktu na rynek” należy rozumieć działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu, w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo – rozwojowych, certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ulgą objęte zostaną tylko te działania, które zmierzają do uzyskania przez przedsiębiorcę wyłącznie tych certyfikatów, bądź zezwoleń, bez których zgodnie z przepisami prawa nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu. Natomiast te certyfikaty i zezwolenia, bez których istnieje możliwość sprzedaży nowego produktu, ale podatnik stara się o ich uzyskanie w celu, np. uatrakcyjnienia swojej oferty lub wyróżnienia się na tle konkurencji, nie będą mogły być objęte zakresem ulgi.

Ponadto, ustawa wskazuje zamknięty katalog kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi na prototyp, do których należy zaliczyć:

  • w przypadku kosztów produkcji próbnej nowego produktu, m.in. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu czy wydatki na ulepszenie środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu (w ramach KŚ należących do grupy 3-6 i 8),
  • w przypadku kosztów wprowadzenia produktu na rynek są to m.in. koszty badań,  ekspertyz,  przygotowania  dokumentacji  niezbędnej  do  uzyskania certyfikatu, koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Ulga na robotyzację

Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest ulga na robotyzację. Będzie ona przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność przemysłową, którzy chcą usprawnić produkcję poprzez zastosowanie robotów przemysłowych. Jej funkcjonowanie ma być zbliżone do obowiązującej już ulgi B+R. Ulga będzie polegała na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% podatkowych kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie będzie mogła przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym.

Zgodnie z przepisami, przez robota przemysłowego należy rozumieć automatycznie sterowaną, programowalną,  wielozadaniową  i  stacjonarną  lub  mobilną  maszynę,  o  co najmniej  3  stopniach  swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne  dla  zastosowań  przemysłowych, która ponadto spełnia łącznie wszystkie warunki wskazane w ustawie, takie jak m.in. zintegrowanie z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ustawodawca wskazał również zamknięty katalog kosztów podatkowych ponoszonych na robotyzację, do których zaliczył np. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, koszty nabycia maszyn  i  urządzeń  peryferyjnych  do  robotów  przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych; koszty  nabycia  WNiP,  niezbędnych  do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych czy koszty szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali zakupione roboty przemysłowe oraz zakup oprogramowania do robotów i związanych z nimi ŚT i WNiP. Co ważne, ulga na robotyzację ma również obejmować opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, omawiana ulga ma mieć zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w latach 2022 – 2026. Odliczenia kosztów poniesionych w ramach ulgi na robotyzację będzie można dokonywać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym przedsiębiorca poniósł te koszty, dołączając do niego wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać podatnicy, którzy zatrudniają pracowników wykonujących działalność badawczo-rozwojową. Preferencja ta przysługiwać będzie względem osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Ponadto, ulga znajdzie zastosowanie w przypadku dochodów z tytułu praw autorskich.

Ustawodawca wskazał, iż aby skorzystać z tej ulgi, czas pracy danego pracownika przeznaczony na realizację działalności B+R powinien wynosić co najmniej 50% ogólnego czasu pracy u tego pracodawcy w danym miesiącu.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi, będą uprawnieni do pomniejszenia zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego potrącanych w skali miesiąca od dochodów osób przez nich zatrudnianych z ww. tytułów, o iloczyn kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi B+R i stawki podatku obowiązującej u tego podatnika w danym roku podatkowym.

Oprócz ww. ulg na innowacje, ustawodawca proponuje również modyfikacje w zakresie obowiązującej już w polskim systemie podatkowym uldze na działalność badawczo – rozwojową (B+R) obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku oraz uldze obejmującej preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box), obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku.

W ramach ulgi B+R pozwalającej przedsiębiorcom na skorzystanie z preferencji podatkowych pozwalających na możliwości zmniejszenia przez podatnika podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na działalność B+R, proponuje się zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia:

  • ze 150% do 200% – dla podatników, którzy posiadają status Centrum Badawczo – Rozwojowego (CBR);
  • ze 100% do 200% – dla pozostałych podatników.

W przypadku podatników posiadających status CBR, wzrost możliwego odliczenia obejmie wszystkie kategorie kosztów kwalifikowanych wskazane w ustawach podatkowych CIT oraz PIT, natomiast w przypadku pozostałych podatników wzrost możliwych odliczeń będzie dotyczył kosztów kwalifikowanych obejmujących wynagrodzenia osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, które wykonują działalność badawczo – rozwojową, a także składki ZUS odprowadzane przez płatnika.  

Ponadto, ustawa przewiduje możliwość jednoczesnego stosowania ulgi B+R oraz ulgi IP Box w ramach tego samego dochodu, co jest istotne z uwagi na fakt, iż obecnie są to dwie preferencje, które wykluczają się w zakresie ich równoczesnego stosowania.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pozostałymi artykułami dotyczącymi zmian proponowanych w ramach Polskiego Ładu oraz pozostania w kontakcie z naszymi ekspertami poprze formularz na stronie.