Zmiany podatkowe dla spółek nieruchomościowych

1 stycznia 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy CIT oraz ustawy PIT dotyczące spółek nieruchomościowych.

Zaktualizowana definicja

Zgodnie z nowoutworzoną definicją, spółka nieruchomościowa oznacza podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

  • w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, przekraczające 10 000 000 PLN;
  • w przypadku podmiotów kontynuujących działalność – na ostatni dzień roku poprzedzającego co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 PLN oraz gdy przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności nieruchomości (albo praw do nich) oraz udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych lub ujętych w wyniku finansowym netto.

Nowe obowiązki spółek nieruchomościowych

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku spółek nieruchomościowych niemających siedziby lub zarządu w Polsce. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, spółka nieruchomościowa będzie podlegała karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 PLN.  Powyższe regulacje nie będą mieć jednak zastosowania do spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim UE lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Ponadto spółki nieruchomościowe będą obowiązane przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o podmiotach posiadających udziały bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej.

Kolejne powinności

Znowelizowane przepisy nakładają również na spółkę nieruchomościową obowiązki płatnika w przypadku zbycia udziałów (akcji) w tej spółce, jeżeli:

  • zbywającym będzie podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski oraz
  • przedmiotem transakcji będą udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną.

Jeśli spółka nieruchomościowa nie posiada informacji o kwocie transakcji zbycia, zaliczkę na podatek należy ustalić w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji).

Dodatkowo spółki nieruchomościowe zobowiązane są do składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok. W przypadku spółek nieruchomościowych pierwsze sprawozdanie zostanie przygotowane za 2021 r. i złożone do 31 stycznia 2022 r.

W przypadku zainteresowania powyższym tematem proszę o kontakt ze mną. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mazars.pl.