Interpretacja ogólna w sprawie kosztów autorskich w PIT

Minister Finansów wydał w dniu 15 września 2020 r. interpretację ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

W interpretacji wskazano następujące warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

1) powstanie w ramach stosunku pracy (bądź umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia, o dzieło) utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,

2) dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; przy czym dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał,

3) wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy.

Co istotne, zdaniem Ministra Finansów wypłacenie honorarium autorskiego lub jego części za dany utwór może nastąpić przed powstaniem utworu (np. w dacie podpisania umowy).

W sytuacji zaś, gdy nie powstanie utwór (wydarzenie artystyczne), a zaliczki na podatek były ustalane z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów, to na podatniku spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia przychodów, uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w prawidłowej wysokości i obliczenia podatku. W takim przypadku pracodawca i inny podmiot wypłacający honorarium nie ma obowiązku korygowania kwot wpłaconych zaliczek, bowiem w danym okresie wpłacał je w prawidłowej wysokości (licząc, że zamawiany utwór powstanie).

W rezultacie, pracodawca w rocznej informacji PIT-11 ma obowiązek wykazać koszty uzyskania przychodów faktycznie zastosowane przez niego przy obliczaniu zaliczek na podatek. Natomiast jeżeli w rocznej deklaracji PIT-4R pracodawca wykaże przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu (a dzieło nie powstało), wówczas zobowiązany jest do dokonania korekty tej deklaracji.

Jeżeli chodzi o zasady ustalania honorarium autorskiego, zdaniem Ministra Finansów, w ślad za orzecznictwem sądów stwierdzić należy, że:

  1. ustalenie wysokości honorarium leży w zakresie swobody kontraktowej stron umowy (stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej),
  2. żadne powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują zasad ustalania wysokości honorarium,
  3. nie ma też żadnych innych uniwersalnych reguł, ugruntowanych praktyką i orzecznictwem sądowym, pozwalających na wskazanie zasad dokumentowania prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego.

W związku z tym strony umowy mogą przyjąć dowolną zasadę. Umowa może wprost wskazywać kwotę honorarium lub przewidywać zasadę procentowego określania honorarium w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia z tym, że honorarium musi być powiązane z konkretnym utworem (czy utworami określonymi rodzajowo).

Dopuszczalne jest również określenie wartości honorarium na podstawie ewidencji czasu pracy w powiązaniu z konkretnym utworem.

Dodatkowo Minister Finansów podkreślił, że fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga odpowiedniego udokumentowania, przy czym może to zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Przykładowo pracodawca i pracownik mogą prowadzić ewidencję powstających utworów, w tym obejmującą utwory, co do których stosowana jest zaliczkowa forma wypłaty honorarium autorskiego i odrębnie stworzonych już utworów pracowniczych. W ewidencji tej pracodawca może też potwierdzać przyjęcie danego utworu lub inny moment warunkujący przejście na niego autorskich praw majątkowych.

Więcej na www.mazars.pl