Z dniem 1 kwietnia 2020 r. do polskiego porządku prawnego wejdą regulacje, które zastąpią dotychczas obowiązujące deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K jednolitym plikiem JPK_VAT. Rozwiązanie to zostało przewidziane przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany te będą początkowo obligatoryjne dla podmiotów mających status tzw. dużych przedsiębiorców (dużym przedsiębiorcą jest podmiot zatrudniający w dwóch ostatnich latach obrotowych przynajmniej 250 pracowników lub zatrudniający mniej niż 250 pracowników, pod warunkiem, iż łączny obrót ze sprzedaży netto takiego przedsiębiorcy przekracza w złotych 50 mln euro i suma jego aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Pozostali przedsiębiorcy będą dobrowolnie składali nowe JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 roku, zaś obligatoryjnie będą tego dokonywać od lipca 2020r.

Dotychczasowe regulacje 

Obecne regulacje nakładają na podatników obowiązek składania deklaracji VAT-7 do 25. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku podatników, którzy składają kwartalne deklaracje VAT-7K do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy przekazują również Szefowi KAS informacje o prowadzonej przez nich ewidencji VAT w postaci JPK_VAT za okresy miesięczne do 25. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni (analogicznie podatnicy, którzy składają kwartalne deklaracje VAT-7K – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale).

Nowe regulacje

Regulacje, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku mają na celu zastąpienie dotychczas funkcjonujących deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT. Będzie on przesyłany przez podatników w terminie, jaki obecnie obowiązuje przy składaniu deklaracji VAT. Rozwiązanie to będzie dużym uproszczeniem dla vatowców, wobec których zmniejszą się obowiązki informacyjne w urzędach skarbowych, gdyż od tej pory będą oni wysyłać tylko jeden plik, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Będzie on zawierał dane z „tradycyjnej” deklaracji VAT; obecnie funkcjonującej ewidencji JPK_VAT oraz inne dane potrzebne do analizy przez organy podatkowe.

Sankcje

Ustawodawca przewidział sankcje w przypadku stwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystąpienia błędów w przesłanej ewidencji. Wówczas podatnik, w ciągu 14 dni od wezwania go do ich usunięcia, zobowiązany będzie do przedłożenia skorygowanej ewidencji i złożenia wyjaśnień, iż nie zawiera ona błędów wskazanych przez organ podatkowy w wezwaniu. W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku złożenia korekty ewidencji lub złożenia korekty po upływie 14-dniowego terminu lub też niewykazanie przez niego w wyjaśnieniach, że ewidencja nie zawiera błędów, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy zaistniały błąd.

 

Więcej na www.mazars.pl