Korekta rozliczenia rachunku wystawionego przed rejestracją na potrzeby VAT?

Z formalnego punktu widzenia, rejestracja na potrzeby VAT stanowi przypieczętowanie naszego statusu jako podatnika VAT. Sama data rejestracji nie zawsze jednak oznacza faktyczny dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności jako podatnik VAT. Często zdarza się, że działalność która powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT prowadzona jest przed faktycznym jej zarejestrowaniem. Przykładowo okazuje się, że przedsiębiorca nie dokonał rejestracji na potrzeby VAT po przekroczeniu wskazanego w ustawie progu sprzedaży. Co się stanie, gdy podatnik, który działał  jako zarejestrowany podatnik VAT będzie chciał dokonać korekty transakcji sprzedażowej po rejestracji wstecznej?

Kiedy w grę wchodzi rejestracja wsteczna?

Rejestracji VAT możliwa jest poprzez wskazanie w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, zamiast bieżącego okresu, okresu przeszłego jako pierwszego okresu rozliczeniowego, za który podatnik chce złożyć deklarację. Potwierdza to z resztą stanowisko organów podatkowych wyrażone w indywidualnej interpretacji podatkowej z 29 lipca 2020 r. o numerze 0113-KDIPT1-3.4012.401.2020.1.OS.

W przypadku rejestracji wstecznej konieczne jest, aby przedsiębiorca zamierzający prowadzić daną działalność wyraził taki zamiar poprzez swoje zachowanie. Jeżeli czynności podejmowane przez przedsiębiorcę wskazują, że od chwili rozpoczęcia działalności, faktycznie miał zamiar prowadzić działalność opodatkowaną, to może on złożyć zgłoszenie rejestracyjne, uwzględniając miniony okres.

Konieczność wystawienia faktura korygującej

Podatnik zwolniony z VAT, nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej, w czasie trwania zwolnienia. Mimo to gdy podmiot nabywający daną usługę lub towar wyrazi chęć otrzymania faktury, sprzedawca musi wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, nawet gdy jest to sprzedaż zwolniona. Zazwyczaj jeżeli przedsiębiorca nie prowadził formalnie działalności jako podatnik VAT w ramach pierwotnej transakcji sprzedaży, nie jest też zobowiązany do prowadzenia dokumentacji sprzedaży fakturą, a jedynie za pośrednictwem innych dokumentów księgowych, np. wystawiając rachunek.

Przepisy ustawy o VAT jasno określają, że fakturę korygującą wystawia się jedynie dla korekty pierwotnej faktury sprzedażowej. Zatem  możliwość dokonania korekty rozliczenia transakcji poprzez fakturę korygującą, jest wyłączona przez literalne brzmienie przepisów ustawy, gdyż nie została wystawiona faktura pierwotna. Jednocześnie nie jest wprost zdefiniowane w przepisach podatkowych jak podatnik powinien dokonać korekty rachunku. Nie funkcjonuje bowiem  coś takiego jak instytucja rachunku korygującego, tak jak ma to miejsce np. w przypadku faktury korygującej.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę stanowisko organów podatkowych wyrażone m.in. w interpretacji podatkowej nr 0112-KDIL1-1.4012.565.2018.1.RW z 2 października 2018 r., w zaistniałej sytuacji należałoby skorygować rachunek pierwotny, nowym rachunkiem korygującym transakcję sprzedaży.

Podatnik, który dokonuje rejestracji wstecznej za okres obejmujący datę wystawienia rachunku pierwotnego, powinien wystawić fakturę w miejsce pierwotnego rachunku. W tym przypadku powinien także doliczyć do kwoty za wykonane usługi lub dostarczone towary należny podatek VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wydana w miejsce rachunku faktura powinna być wystawiona z bieżącą datą i wskazywać jednocześnie datę sprzedaży. Data sprzedaży powinna odpowiadać tej która została wykazana na pierwotnym rachunku.

Obowiązki podatnika w przypadku rejestracji wstecznej

Warto pamiętać, że przy rejestracji za okresy, w których nie były wystawiane pierwotnie faktury VAT z kwotą należnego podatku VAT,  jedynie rachunki nie uwzględniające w ogóle tego podatku, pojawi się obowiązek złożenia przez podatnika dodatkowych deklaracji podatkowych, jednolitych plików kontrolnych, a także obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Co więcej należny podatek powinien zostać powiększony o  odsetki skarbowe.

Jeśli zainteresował Państwa temat podatku VAT, zapraszamy do współpracy z ekspertami Mazars. Zachęcamy do kontaktowania się bezpośrednio przez formularz na stronie.