Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów dotycząca kart paliwowych

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną nr PT9.8101.3.2020 dotyczącą kart paliwowych, która wskazuje jakie kryteria decydują o uznaniu transakcji realizowanych z wykorzystaniem kart paliwowych za usługę finansową. Na stronie rządowej pojawił się również komunikat informujący, że ze względu na uchylenie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, interpretacje indywidualne wydane w zakresie tego przepisu z dniem 1 stycznia 2021 r. straciły aktualność.

Interpretacja ogólna dotyczy tzw. modelu trójstronnego, w którym:

  • występują 3 podmioty – dostawca (np. stacja paliw), podmiot pośredniczący (pośrednik, który udostępnia odbiorcy karty paliwowe, np. leasingodawca, spółka dominująca) oraz odbiorca (podmiot, który za pomocą kart paliwowych dokonuje zakupu paliwa od dostawcy, np. leasingobiorca, spółka zależna) oraz
  • podmiot pośredniczący nie jest emitentem kart paliwowych.

Kryteria klasyfikacji transakcji w modelu trójstronnym

W przypadku tego typu transakcji, dla ustalenia właściwego sposobu opodatkowania (tj. przesądzenia czy transakcja stanowi łańcuchową dostawę towarów opodatkowaną VAT czy też finansową transakcję usługową zwolnioną z VAT) należy przeanalizować, czy spełnia ona kryteria wskazane w interpretacji ogólnej tj.:

  1. nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następuje bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  2. wyłącznie odbiorca decyduje o sposobach nabycia paliwa (wyborze miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  3. odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosi całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
  4. rola podmiotu pośredniczącego ogranicza się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Transakcje usługowe zwolnione z VAT a łańcuchowe dostawy towarów

W sytuacji, gdy wyżej wskazane 4 kryteria są łącznie spełnione transakcja z udziałem kart paliwowych realizowana w modelu trójstronnym powinna zostać zakwalifikowana jako transakcja usługowa, co do zasady, zwolniona z VAT (oznacza to, że w takiej sytuacji odbiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, jeśli pośrednik nieprawidłowo wystawi fakturę z doliczoną kwotą VAT). Z kolei, jeśli chociaż 1 warunek z tych wskazanych w interpretacji ogólnej nie jest spełniony, to transakcje trójstronne z użyciem kart paliwowych należy, co do zasady, dalej traktować jak łańcuchowe dostawy towarów.

Inne modele niż ten wskazany w interpretacji ogólnej, np. te, w których występują więcej niż 3 podmioty w łańcuchu (stacja paliw będąca franczyzobiorcą, koncern paliwowy, leasingodawca, leasingobiorca) lub te, w których podmiot pośredniczący emituje karty paliwowe, nie są objęte zakresem interpretacji ogólnej. W związku z tym zasady opodatkowania VAT takich transakcji należy ustalić indywidualnie w oparciu o obowiązujące przepisy i aktualną praktykę podatkową. W przypadku tego typu transakcji istnieją również szanse zabezpieczenia rozliczeń w zakresie VAT interpretacją indywidualną.

Zwracamy również uwagę, że przy okazji publikacji interpretacji ogólnej Ministerstwo Finansów zamieściło komunikat, w którym poinformowało, że interpretacje indywidualne wydane na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, który został uchylony z dniem 1 stycznia 2021 r., straciły aktualność.

Stanowisko przyjęte przez Ministerstwo Finansów jest kontrowersyjne, gdyż w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wprowadzającej pakiet SLIM VAT zostało wskazane, że art. 7 ust. 8 ustawy o VAT był „nadregulacją względem prawa unijnego”, a jego usunięcie miało charakter „porządkujący”, a nie „zmieniający” prawo. Natomiast należy spodziewać się, że w związku z uchyleniem art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, urzędy skarbowe mogą teraz odmawiać mocy ochronnej interpretacjom indywidualnym wydanym w zakresie tego artykułu.

Większość interpretacji indywidualnych dotyczących transakcji z użyciem kart paliwowych opierała się na art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. W związku z tym po dniu 1 stycznia 2021 r.  mogą one zostać uznane za nieaktualne. Zwracamy przy tym uwagę, że w przypadku, gdy model, w jakim Państwo działają odpowiada modelowi trójstronnemu wskazanemu w interpretacji ogólnej, Dyrektor KIS może odmówić wydania nowej interpretacji indywidualnej.

Skutki błędnego kwalifikowania transakcji realizowanych z wykorzystaniem kart paliwowych

Nieprawidłowe zakwalifikowanie transakcji realizowanych z wykorzystaniem kart paliwowych może prowadzić do powstania zaległości podatkowej w VAT, jak również dodatkowego zobowiązania podatkowego i odsetek za zwłokę. Jeżeli zatem dokonują Państwo zakupów z wykorzystaniem kart paliwowych lub działają państwo w roli podmiotu udostępniającego karty paliowe, rekomendujemy przeanalizowanie rozliczeń w tym zakresie poprzez podjęcie następujących kroków:

  1. jeśli posiadają Państwo interpretację indywidualną dotyczącą rozliczeń z użyciem kart paliwowych należy zweryfikować, czy jest ona aktualna po dniu 1 stycznia 2021 r.;
  1. należy zbadać, w jakim modelu transakcji Państwo działają – w przypadku, gdy dotyczy Państwa interpretacja ogólna to zastosowanie się do niej zapewnia porównywalną ochronę do tego, jaką daje zastosowanie się do interpretacji indywidualnej; z kolei w przypadku, gdy nie dotyczy Państwa interpretacja ogólna należy ustalić zasady opodatkowania w oparciu o aktualny stan prawny, w takim przypadku można również rozważyć wystąpienie z nowym wnioskiem o interpretację indywidualną, jeśli wcześniej wydana interpretacja indywidualna straciła aktualność bądź do tej pory nie występowali Państwo o interpretację indywidualną,

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani wsparciem w zakresie analizy transakcji dotyczących kart paliwowych, proszę o kontakt: k.baran@mazars.pl

Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej mazars.pl