Instytucja estońskiego CIT-u, wprowadzona do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2122), weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Polega na tym, iż małe i średnie spółki kapitałowe nie są zobowiązane do zapłaty podatku CIT aż do momentu wypłaty zysku przez spółkę. Innymi słowy, rozwiązanie to polega na odroczeniu momentu poboru podatku dochodowego tak długo, jak dochód pozostaje w przedsiębiorstwie.

Estoński CIT w praktyce

Spółki, które skorzystają z tego fakultatywnego rozwiązania, nie będą musiały płacić podatku w formie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek ani dokonywać rocznych rozliczeń. Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy, wspólnicy zdecydują się przeznaczyć osiągnięty w przedsiębiorstwie zysk na własne, a nie biznesowe cele.

Cel takiego rozwiązania

Rozwiązanie to ma na celu złagodzenie skutków dotychczas funkcjonującego podwójnego ekonomicznego opodatkowania dochodów – podatku CIT płaconego przez spółkę oraz podatku płaconego na poziomie wspólników od otrzymanych dywidend. Ponadto, zgodnie z pierwotnymi jeszcze założeniami, ma się to przyczynić do wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstw, poprawy płynności finansowej wielu firm, a także przyspieszenia wzrostu ekonomicznego państwa.

Estoński CIT ma również wiązać z większą transparentnością rozliczeń podatkowych i redukcją obowiązków administracyjnych (np. brakiem obowiązku prowadzenia rachunkowości podatkowej; wypełniania deklaracji; brakiem konieczności ustalania kosztów podatkowych, czy też obliczania odpisów amortyzacyjnych).

Estoński CIT: kto może skorzystać?

Z estońskiego CIT-u nie mogą jednak skorzystać wszyscy podatnicy – ustawodawca przewidział warunki, jakie muszą zostać spełnione, by spółka mogła rozliczać się w oparciu o nowe rozwiązanie, jak m.in.:

  1. łączne przychody spółki kapitałowej z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności nie może przekroczyć 100 mln PLN;
  2. udziałowcami spółek kapitałowych muszą być wyłącznie osoby fizyczne;
  3. spółka kapitałowa korzystająca z rozliczeń w ramach estońskiego CIT-u musi ponosić określone nakłady inwestycyjne, poprzez m.in. zwiększanie swoich wydatków na fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3–8 KŚT (np. maszyny, urządzenia), czy też
  4. zatrudnianie co najmniej 3 pracowników, na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z rozliczeń w ramach estońskiego CIT-u nie mogą jednak korzystać podatnicy, m.in. objęci decyzją o wsparciu inwestycji w SSE, organizacje powstałe wskutek podziału lub łączenia spółek kapitałowych, czy też spółki w stanie upadłości i likwidacji.

Wysokość estońskiego CIT-u

Wysokość estońskiego CIT-u uzależniona jest od wielkości podatnika, tj. stawka 15% ma zastosowanie dla małych podatników, a stawka 25% – dla pozostałych podatników. Niższa stawka będzie mogła zostać obniżona do 10%, przy spełnieniu dodatkowych kryteriów.

Stosując estoński CIT będzie można rozliczać się przez okres czterech lat z możliwością dalszego przedłużenia. Będzie ono możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia określone przez ustawodawcę kryteria.

W przypadku pytań dotyczących powyższego tematu zapraszam do kontaktu ze mną oraz odwiedzenia strony www.mazars.pl.