Jak co roku, w podatkach zmienia się wiele przepisów, które w istotny sposób wymuszają zmodyfikowanie dotychczas stosowanych w działach podatkowych praktyk. Przedstawiamy najważniejsze aktualizacje zagadnień podatku dochodowego od osób prawnych.

 Ulga na złe długi

Wprowadzenie od stycznia 2020 roku, analogicznie do rozwiązań obowiązujących już w podatku VAT, przepisów o uldze na złe długi jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, których kontrahenci nie regulują zobowiązań na czas. Rozwiązanie to dotyczy m.in. ustawowego określenia maksymalnych terminów płatności (30 lub 60 dni) oraz możliwości odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy termin zapłaty przekracza 120 dni. Przepisy pozwalają wierzycielowi, którego należność nie zostanie uregulowana w okresie 90 dni od daty upływu terminu płatności, na pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę tej wierzytelności.
Konsekwencją po stronie dłużnika będzie obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania. Jeżeli dłużnik ureguluje zobowiązanie, będzie uprawniony do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie to zostanie uregulowane.

Skorzystanie z ulgi wiąże się ze spełnieniem łącznie następujących warunków:

  • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa;
  • wierzyciel i dłużnik podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zyski zatrzymane w spółce

Zmiany w zakresie wnoszenia do spółek dopłat oraz zatrzymywania w nich zysków będą miały wpływ na zmniejszenie ich dochodów dopiero od 2020 r.
Zgodnie z nowym art. 15cb ustawy o CIT „W spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

  • dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub
  • zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki”.

Regulacje te przewidziane zostały dla spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej, zaś podjęcie decyzji pozwalającej na potrącenie kosztu będzie leżało po stronie ich wspólników lub akcjonariuszy.
Dodanie do katalogu kosztów uzyskania przychodów tego nowego rodzaju dodatkowego kosztu ma być zachętą do wewnętrznego finansowania spółek przez wspólników. Może to nastąpić poprzez wniesienie przez nich dopłat lub brak wypłaty dywidend i pozostawienie zysku w spółce. Spółka ma w takich przypadkach prawo do potrącenia kosztu uzyskania przychodów, chociaż nie ponosi ciężaru samego kosztu. Koszt ma charakter „wirtualny” i nie ma odpowiednika ekonomicznego w postaci rzeczywistego wydatku.

Mały podatnik CIT

Mimo, że od stycznia 2020 r. limit małego podatnika, uprawniający do skorzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT, wzrośnie do 2 mln euro przychodów, to skorzystanie z tej preferencji będzie wiązało się ze spełnieniem dwóch warunków:

  • przychody podatnika w roku bieżącym (2020 r.) nie będą mogły przekroczyć 1,2 mln euro (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT);
  • przychody podatnika z poprzedniego roku (2019 r.) nie będą mogły przekroczyć 2 mln euro, bo tylko to pozwoli mu spełnić status małego podatnika (art. 19 ust. 1d w związku z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT).

Odroczenie stosowania przepisów w zakresie podatku u źródła

W dniu 30 grudnia 2019 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Powyższy przepis ustawy CIT ulegający odroczeniu dotyczy nowej procedury poboru podatku u źródła w zakresie płatności na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym, które przekraczają limit 2 mln zł. Nowa procedura, która została odroczona do 30 czerwca 2020 roku, nakłada obowiązek poboru podatku u źródła od płatności przekraczających powyższy limit i daje możliwość jego późniejszego zwrotu na wniosek płatnika lub podatnika.
Regulacja ta znajdzie zastosowanie, jeżeli podatnik spełni warunki do zastosowania niższej stawki podatku, zwolnienia z WHT lub niepobrania podatku u źródła, które wynikają z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Powyższy akt prawny nie wpływa na regulacje w zakresie WHT, które weszły w życie i obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r, tj. obowiązek weryfikacji kontrahenta pod kątem dochowania należytej staranności, analizy statusu podatnika jako rzeczywistego właściciela należności (beneficial owner), czy też zmiany regulacji w zakresie odpowiedzialności karnoskarbowej podatnika/płatnika.
Przepis ten odracza stosowanie nowego mechanizmu poboru WHT do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Więcej na www.mazars.pl