Konieczność większej dbałości o środowisko i wzrost świadomości ekologicznej docierają również do firm, które coraz częściej decydują się na poszerzenie swoich flot samochodowych o pojazdy napędzane elektrycznie.

Jak ustalić przychód dla pracownika, który użytkuje służbowy samochód elektryczny do celów prywatnych?

Przepisy w aktualnym stanie prawnym nie regulują wprost sposobu ustalenia przychodu z tego tytułu. Odnoszą się tylko do samochodów z silnikami spalinowymi. Zgodnie z art. 12  ustęp 2a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (ustawa pdof) wartość pieniężną  nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministerstwa Finansów kwoty ryczałtów zawierają w sobie wszystkie koszty związane z prywatną eksploatacją samochodu, w tym koszty paliwa.

Według obecnie wydawanych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej przepisem tym należy posiłkować się również w przypadku określenia przychodu dla pracownika z tytułu użytkowania dla własnych celów samochodu elektrycznego będącego własnością pracodawcy. I tak, jak czytamy np. w interpretacji z 5 maja 2021 nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ:

Skoro zatem, w przedmiotowej sprawie, pojemność silnika wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm3 należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych będzie wynosić 250 zł.

W  interpretacji tejże Urząd zajął również stanowisko odnośnie konieczności opodatkowania wypłacanych pracownikom kwot na pokrycie kosztów ładowania samochodów w domu:

(…)planowana, określona ryczałtowo kwota wypłaty pracownikom na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów związanych z ładowaniem służbowego samochodu elektrycznego w domu, stanowić będzie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Warto dodać, że wnioskodawcanie wymagał od swoich pracowników potwierdzeń oraz nie badał czy i w jakim zakresie samochody były w rzeczywistości ładowane, dodatkowo we wniosku o interpretację nie została przedstawiona metodologia określenia zwracanych kwot.

Jakie rozwiązania dla właścicieli samochodów elektrycznych proponuje „Polski Ład”?

Projekt ustawy o zmianie ustawy pdof realizowany w ramach programu „Polski Ład” przewiduje zmianę przepisów w ten sposób, aby objęły one swoim zakresem również samochody elektryczne i napędzane wodorem. Przy określaniu kwoty ryczałtu brana pod uwagę będzie nie pojemność, a moc silnika.  Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami art. 12 ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy pdof ma otrzymać następujące brzmienie” 

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
  • o mocy silnika do 60 kW, które stanowią pojazd elektryczny w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1

Powszechne używanie samochodów o alternatywnym źródle zasilania niewątpliwie stanowi przyszłość, a być może okaże się nawet koniecznością z uwagi na to, że pojazdy te są bardziej ekologiczne w użytkowaniu i mniej obciążające dla środowiska.  Cieszy zatem, że coraz więcej zielonych rejestracji można dostrzec na ulicach polskich miast. Warto, aby ustawodawca w przyszłości przewidział więcej ulg i zachęt dla firm, aby te środki transportu stały się bardziej powszechne i popularne w biznesie.