Polski Ład: zmiany w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych

Polski Ład już za miesiąc wejdzie w życie. W kolejnej części z serii artykułów poświęconych programowi reform podatkowych, postanowiliśmy przyjrzeć się propozycjom zasad dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych przez polskich przedsiębiorców.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ich przesyłania do skarbówki

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie elektronicznej za pośrednictwem programów komputerowych.

Rozwiązania te są przewidziane dla podmiotów, które są obecnie zobowiązane do przesyłania ksiąg/ ewidencji. Obowiązek ten obejmie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i korzystających z rozliczenia na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także  podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, z tytułu prowadzenia których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg.

Ponadto, ww. podmioty będą również zobligowane do wysyłki ksiąg do organów podatkowych w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych przez przepisy ordynacji podatkowej. Rozwiązanie to będzie podobne do już funkcjonującego rozwiązania związanego ze sporządzaniem i wysyłaniem plików JPK.

Terminy przesyłania ksiąg rachunkowych  

Obowiązkowy termin przesyłania ksiąg będzie istniał w trakcie roku i obejmie okresy miesięczne lub kwartalne oraz okres po zakończeniu danego roku podatkowego.

Proponowane zmiany przewidują, iż przekazanie ksiąg powinno nastąpić w następujących terminach:

  • w przypadku podatników CIT – po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego;
  • w przypadku podatników PIT – jeśli dany podmiot uiszcza miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek – w terminie odpowiednio do 20. dnia miesiąca następującego po upływie tego miesiąca lub do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie danego kwartału.

Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego;

  • w przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jeśli dany podmiot uiszcza miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek – w terminie odpowiednio do 20. dnia miesiąca następującego po upływie tego miesiąca lub do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie danego kwartału.

Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane do końca lutego następnego roku. 

Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ewidencji oraz ich przesyłania ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Ustawa przyznaje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia wykonawczego, podmiotów zwolnionych z obowiązku miesięcznego lub kwartalnego przesyłania ksiąg/ ewidencji, a także wskazania dodatkowych danych, które będą przekazywane w formie ustrukturyzowanej, a o które należy uzupełnić księgi/ ewidencje.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Polskiego Ładu, „dodatkowe dane będą zbierane w celu zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców związanych z prowadzeniem kontroli poprzez umożliwienie administracji skarbowej weryfikacji prawidłowości rozliczeń i wykrywania nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności na miejscu oraz zwiększenie ich efektywności”.  Ponadto, rozwiązanie to ma przyspieszyć wprowadzenie usługi Twój e-PIT / e-CIT dla przedsiębiorców.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych artykułów dotyczących planowanych zmian w ramach Polskiego Ładu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.