Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – tzw. MDR).

Na czym to polega?

Nowo wprowadzone obowiązki dla niektórych podmiotów polegają na terminowym, elektronicznym raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (nie tylko optymalizacji podatkowych, ale czynności prawnych i faktycznych, których stroną jest podatnik i które mają/mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego – tzw. uzgodnienie). Brak raportowania zagrożony jest wysokimi karami od 750 zł do 21,6 mln zł. Zgłoszony schemat podatkowy otrzymuje od Szefa KAS tzw. NSP (numer schematu podatkowego).

Dla schematów udostępnianych i/lub wdrażanych po 1 stycznia 2019 r., obowiązek raportowania przez promotora powstawać będzie w ciągu do 30 dni (liczone m.in. od udostępnienia/wdrożenia/powzięcia wiedzy o udostępnieniu schematu).

Raportowaniu podlegają schematy udostępnione już od 1 listopada 2018 r. oraz transgraniczne od 25 czerwca 2018 r. – tutaj raportowanie przesunięte jest na połowę bieżącego roku.

3 kategorie podmiotów

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy 3 kategorii podmiotów (Promotor, Korzystający, Wspomagający). Mogą to być zarówno osoby prawne, osoby fizyczne, jak i inne jednostki organizacyjne.

Rola Promotora

 • doradca podatkowy
 • prawnik
 • pracownik instytucji finansowych doradzających klientom
 • każda osoba, która opracowuje, oferuje schemat podatkowy u siebie w spółce a następnie udostępnia go w spółce powiązanej.

Promotor musi zaraportować uzgodnienie będące schematem podatkowym, które udostępnia/wdraża u swojego klienta (u Korzystającego) – formularz MDR-1

Uwaga: to nie opinia podatkowa (konsultacja) jest raportowana tylko czynność faktyczna lub prawna, którą klient Promotora wykonuje (ma wykonać), a Promotor mu ją wcześniej zarekomendował w celu obniżenia podatków!

Rola Korzystającego

 • Ten, komu udostępniane lub wdrażane jest uzgodnienie
 • Ten, kto jest przygotowywany do wdrożenia takiego uzgodnienia
 • Ten, kto sam dokonał czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia

Podatnik raportuje schemat podatkowy, który został mu udostępniony tylko wówczas, jeśli nie zrobi tego Promotor (lub jeśli Korzystający nie zwolnił promotora z tajemnicy zawodowej przy innych schematach niż standaryzowane) – formularz MDR-1.

Podatnik raportuje też schemat podatkowy jako Korzystający, z którego korzysta, jeśli sam go wprowadził (we własnym zakresie; bez udziału Promotora) – formularz MDR-1.

Dodatkowo wraz z terminem deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym dokonał czynności dotyczących wdrożenia uzgodnienia lub uzyskał korzyść podatkową w wyniku wdrożenia uzgodnienia, Korzystający składa formularz MDR-3.

Uwaga: zaraportowaniu nie podlegają ulgi podatkowe/preferencje wynikające wprost z przepisów podatkowych (np. ulga na nowe technologie/przyśpieszona amortyzacja/zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów/skorzystanie z opcji opodatkowania VAT przy sprzedaży nieruchomości).

Rola Wspomagającego

 • Biegły rewident wykonujący na zlecenie korzystającego inne czynności dodatkowe (np. doradztwo finansowe)
 • Osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Księgowy
 • Pracownik banku lub innej instytucji finansowej

Wspomagający (udzielający wsparcia/pomocy w udostępnieniu bądź wdrożeniu schematu) raportuje schemat podatkowy tylko wtedy, jeśli nie zrobił tego Promotor lub Korzystający (w ostatniej kolejności).

Wspomagający, który powziął wątpliwość, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy w ciągu 5 dni roboczych (!!!) występuje pisemnie do Promotora lub Korzystającego o przekazanie mu oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu. Jednocześnie Wspomagający w ciągu 5 dni roboczych zawiadamia równocześnie Szefa KAS o swoich wątpliwościach.

Jeżeli Promotor/ Korzystający nie zaraportują danego schematu, to musi to zrobić Wspomagający (formularz MDR-1) w terminie 30 dni.

Procedura dotycząca raportowania

Każdy Promotor (nie Wspomagający), którego przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzednim 8 mln zł zobowiązany jest wprowadzić wewnętrzną procedurę zapewniającą wywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Kara za brak procedury wynosi do 2 mln zł.

Oznacza to, że taką procedurę z pewnością powinna posiadać spółka uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego/kancelaria prawna, oczywiście o ile przekroczony został próg 8 mln zł.

W celu zminimalizowania ryzyka zalecamy również audyt rozwiązań podatkowych stosowanych w spółce pod kątem obowiązku zaraportowania schematu podatkowego (zwłaszcza w przypadku, w którym spółka samodzielnie wdrożyła schemat podatkowy, tj. nie korzystając z usług podmiotu zewnętrznego).

Więcej na www.mazars.pl