Ministerstwo Finansów przedstawiło najważniejsze założenia, w których zapowiada, że od stycznia 2021 roku w Polsce ma zacząć obowiązywać tzw. estoński CIT.

Czym jest estoński CIT i jaki jest cel jego wprowadzenia?

Rozwiązanie to, zaczerpnięte z Estonii, miałoby dotyczyć małych i średnich spółek kapitałowych oraz polegać na tym, że nie byłyby one zobowiązane do zapłaty podatku CIT aż do momentu wypłaty zysku przez spółkę. Zwolniłoby to też przedsiębiorców z konieczności wpłacania zaliczek na podatek oraz składania rocznego zeznania podatkowego. Estoński CIT jest więc pewnego rodzaju uproszczeniem, które będzie polegać na jednoczesnej zapłacie podatku dochodowego oraz podatku od dywidend. Rozwiązanie to miałoby złagodzić skutki obecnie funkcjonującego podwójnego ekonomicznego opodatkowania dochodów – podatku CIT płaconego przez spółkę oraz podatku płaconego na poziomie wspólników od otrzymanych dywidend.

W założeniu ma się to przyczynić do wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstw, poprawy płynności finansowej wielu firm, a także przyspieszenia wzrostu ekonomicznego państwa.

Estoński CIT wiązałby się także z większą transparentnością rozliczeń podatkowych i redukcją obowiązków administracyjnych (np. brakiem obowiązku prowadzenia rachunkowości podatkowej; wypełniania deklaracji; brakiem konieczności ustalania kosztów podatkowych czy też obliczania odpisów amortyzacyjnych).

Dla kogo przewidziany jest estoński CIT i po spełnieniu jakich warunków?

Z prawa do rozliczenia w formie estońskiego CIT będą mogły skorzystać:

  • małe oraz średnie spółki kapitałowe, których przychody nie przekraczają w skali roku progu 50 mln;
  • spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne

po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • podmioty te nie mogą posiadać udziałów w innych podmiotach;
  • podmioty te muszą zatrudniać co najmniej 3 pracowników (oprócz udziałowców);
  • przychody pasywne tych podmiotów nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej;
  • podmioty te wykazują nakłady inwestycyjne.

Stawki podatku dochodowego w modelu estońskim

W modelu estońskim, łączne opodatkowanie w momencie wypłaty zysku przez spółkę (CIT i PIT) wyniesie:

  • 25 proc. dla małych podatników (lub 20 proc., gdy spółka spełnia dodatkowe kryterium inwestycyjne), zamiast obecnych 26,29 proc.;
  • 30 proc. dla innych podatników niż mali (lub 25 proc., gdy spółka spełnia dodatkowe kryterium inwestycyjne), zamiast obecnych 34,39 proc.

Wyłączenia stosowania estońskiego CIT

Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że estoński CIT będzie rozwiązaniem fakultatywnym i będzie ono obowiązywało obok obecnie funkcjonującego systemu rozliczeń CIT. Ponadto, nie będą mogli skorzystać z niego podatnicy, którzy korzystają z ulg podatkowych, m.in. ulgi na działalność badawczo-rozwojową; ulgi IP Box czy też zwolnienia dochodów w polskiej strefie inwestycji.

***

Ministerstwo Finansów zapewniło, że w najbliższym czasie na stronie RCL pojawi się projekt ustawy przewidującej estoński CIT.

Więcej na www.mazars.pl